Văn bản yêu cầu bồi thường:

 1.

Thư yêu cầu Bồi thường với chi tiết các hạng mục bồi thường.

 
 2.

Tài liệu / bằng chứng chứng minh cho các mục yêu cầu bồi thường được ghi trong Thư yêu cầu Bồi thường nêu trên.

 
 3.

Hóa đơn chứng từ của các hạng mục bị tổn thất, nếu được yêu cầu.

 
 4.

Báo cáo Tai nạn kèm theo hình ảnh của tài sản bị hư hỏng hoặc bị mất.

 
 5.

Báo cáo trụ sở Công an hoặc Cứu hỏa nếu cần thiết.

 
 6.

Mẫu Thư chấp nhận Bồi thường.

 
 7.

Bất kỳ tài liệu bổ sung khác mà chúng tôi có thể yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

E-mail: Eclaims@vn.msig-asia.com