Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam ("MSIG Việt Nam", "chúng tôi”) cam kết tuân thủ Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra Chính sách Bảo mật và Lưu trữ thông tin để đảm bảo về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie

MSIG Việt Nam tiếp nhận và tôn trọng một cách nghiêm ngặt quyền bảo mật thông tin của bạn. Để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn, MSIG Việt Nam sẽ liên lạc và thực thi nguyên tắc an toàn và bảo mật theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Khi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của chủ thể khác, bạn bảo đảm với MSIG Việt Nam rằng bạn đã có được sự đồng ý từ người đó cho việc tiết lộ và giữ lại bằng chứng của sự đồng ý này để cung cấp cho MSIG Việt Nam khi được yêu cầu. Trong trường hợp bạn tiết lộ Dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 7 đến dưới 16 tuổi, bạn cần có sự đồng ý từ trẻ em và người đại diện hợp pháp (cha mẹ, người giám hộ) của trẻ em đó.

MSIG Việt Nam sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, nhân bản và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích dưới đây (“Mục đích”):

 • cung cấp bảo hiểm hoặc các sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan phát sinh hoặc liên quan;
 • thay đổi, hủy bỏ hoặc tái tục bảo hiểm;
 • xử lý bất kỳ khoản tín dụng, bảo đảm, kiểm tra bảo lãnh phát hành và yêu cầu bồi thường liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bảo hiểm của MSIG Việt Nam;
 • thực hiện bất kỳ quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn nào của MSIG Việt Nam;
 • thống kê và nghiên cứu;
 • tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan của MSIG Việt Nam, các chi nhánh hoặc đối tác của MSIG Việt Nam với điều kiện là việc tiếp thị đó được thực hiện phù hợp với luật pháp và quy định của Việt Nam;
 • tuân thủ các yêu cầu tiết lộ thông tin do luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào áp dụng đối với MSIG Việt Nam, các chi nhánh hoặc đối tác của MSIG Việt Nam;
 • hoạt động hàng ngày và quản lý các dịch vụ và phương tiện liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bảo hiểm được cung cấp cho bạn;
 • phòng ngừa, phát hiện và điều tra gian lận, rửa tiền và các tội phạm khác; và
 • các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn và cần chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài cho những Mục đích này.

MSIG Việt Nam sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự mất mát, trộm cắp, lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

MSIG Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân chỉ cho các Mục đích đã được thông báo để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của MSIG Việt Nam. Về vấn đề này, MSIG Việt Nam có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các đối tác kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn bởi công ty môi giới bảo hiểm và/hoặc đại lý bảo hiểm và/hoặc công ty đồng bảo hiểm và/hoặc công ty tái bảo hiểm, các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khi cần thiết, và trên cơ sở cần phải biết.

MSIG Việt Nam sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ Dữ liệu cá nhân họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không bán Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.

Là thành viên của một Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu, MSIG Việt Nam có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân được cung cấp cho các công ty liên quan hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Bảo hiểm MS&AD. MSIG Việt Nam cũng sẽ đảm bảo rằng việc tiết lộ như vậy sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết và sẽ phù hợp với Chính sách này.

Dữ liệu cá nhân sẽ được cung cấp cho mục đích pháp lý mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý, hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

MSIG Việt Nam sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không dài hơn thời gian cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

Quyền của bạn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bạn có quyền được biết, đồng ý, yêu cầu cung cấp thông tin, truy cập và xóa Dữ liệu cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ và các dịch vụ mà bạn mong đợi theo Hợp đồng bảo hiểm mà bạn đã mua từ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi có thể hủy và/hoặc chấm dứt Hợp đồng của bạn với chúng tôi. Nếu bạn rút lại việc đồng ý nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo, chúng tôi sẽ không thể cập nhật cho bạn các sản phẩm và chương trình khuyến mãi mới.

Nghĩa vụ của bạn

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có nghĩa vụ:

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của riêng bạn.
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu.

Bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ trên website của MSIG Việt Nam được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

MSIG Việt Nam đảm bảo quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán gặp sự cố, thông tin thanh toán của bạn qua website này không bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt. MSIG Việt Nam lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định của pháp luật.

Phản hồi và Truy vấn

Nếu có bất kỳ phản hồi hoặc truy vấn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email service@vn.msig-asia.com.

Thay đổi Chính sách Bảo mật & Cookie

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian và sẽ đưa những sửa đổi trên website này. Vui lòng lấy phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật này từ website của chúng tôi tại www.msig.com.vn